Kérdések és válaszok

 

Elnézést kérünk, a szolgáltatás határozatlan ideig szünetel.

 kicsi lány kérdezi (2010-10-02 14:29:16):
Tisztelt Doktor Úr!szeretnék információt kapni a terhességmegszakításról!mikor lehet megcsinálni?kiskorúság esetén meddig lehet megcsinálni a beavatkozást?pl:16év-18hetes terhesség?van ra lehetőség h.ne szülessen meg a gyerek?
válaszat előre is köszönöm!
Kedves Kicsi Lány!

Az alábbi dokumentációban minden szükséges információt megtalál.

1992. évi LXXIX. törvény

a magzati élet védelmér
ől

A Magyar Köztársaság Országgy
űlése annak tudatában, hogy

- a fogantatással induló magzati élet tiszteletet és védelmet érdemel;

- a magzati élet védelme a gyermeket váró n
őkről történő fokozott gondoskodással valósítható meg, ugyanakkor a

magzat egészséges fejl
ődését biztosító feltételek megteremtése elsődlegesen a szülők felelőssége;

- a terhességmegszakítás nem a családtervezés és a születésszabályozás eszköze;

- a családtervezés a szül
ők joga és felelőssége

a következ
ő törvényt alkotja:

1. §
A női és férfi ivarsejt egyesüléséből létrejött, az anyaméhben kifejlődő magzatot és a gyermeket váró nőt

támogatás és védelem illeti meg.

A támogatás és védelem eszközei és módozatai

2. §
(1) Az egészség és az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a felelősségteljes párkapcsolatokról, az

emberhez méltó családi életr
ől, az egészségre ártalmatlan születésszabályozási módszerekről szóló oktatás az alapés

középfokú oktatási intézményekben történik.

(2) Az állami családvédelmi szolgálat vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett

családvédelmi szolgálat végzi a tanácsadást, válsághelyzet esetén segítséget ad annak feloldásában, valamint szervezi

az oktatási intézményeken kívül a családtervezéssel kapcsolatos ismeretek terjesztését.

(3) Az állam

a)
elősegíti a fogamzásgátló készítmények és eszközök rászorultságtól függő kedvezményes igénybevételét, a

magzati élet védelmét szolgáló, valamint a fogamzásszabályozást ismertet
ő kiadványok közzétételét és a

tömegkommunikáció fórumain való ismertetését;

b)
elősegíti az anya, illetve a család egésze számára elérhető, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező

válságkezel
ő tanácsadás rendszerének fejlesztését, és szabályozza a tanácsadás során az állami, illetőleg a civil

szervezetek hatékony együttm
űködésének feltételeit, formáit;

c)
támogatja a magzati élet védelmét szolgáló tevékenységet, szervezeteket, különösen azokat, amelyek anyagi

támogatást is nyújtanak az arra rászoruló várandós anyáknak;

d)
a munkajogi szabályozás eszközével gondoskodik a várandós anyák fokozott munkahelyi védelméről;

e)
valamint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosításával segíti a várandós

anyát és családját a születend
ő gyermek vállalásában és felnevelésében.

3. §
(1) Térítésmentes terhesgondozásra jogosult

a)
a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár és házastársa, valamint

b)
a Magyarországon érvényes bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár.

(2) A terhesgondozás keretében

a)
a gyermeket váró nőt tájékoztatják a magzat egészséges fejlődése érdekében szükséges életmódról, a helyes

táplálkozásról, a magzatot károsító hatások (különösen a dohányzás és alkoholfogyasztás) elkerülésének

fontosságáról;

b)
elvégzik a magzat egészséges fejlődését ellenőrző és a gyermeket váró nő egészségvédelmét biztosító

sz
űrővizsgálatokat;

c)
segítséget adnak a gyermeket váró nőnek a szülésre, szoptatásra, csecsemő- és gyermekgondozásra való

felkészüléshez.

(3) A terhesgondozás részletes szabályait, a kötelez
ő és az állami gondoskodás keretében térítésmentesen igénybe

vehet
ő fakultatív szűrővizsgálatok körét az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben

állapítja meg.

4. §

A terhesség megszakítása

5. §
(1) A terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, az e törvényben

meghatározott feltételekkel szakítható meg.

(2) Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz.

6. §
(1) A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha

a)
azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja;

b)
a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;

c)
a terhesség bűncselekmény következménye, valamint

d)
az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén.

(2) A terhesség az (1) bekezdésben foglalt feltételek esetén a 18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos n
ő

a)
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;

b)
terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismeri fel korábban, vagy az

egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége az (1) bekezdésben

foglalt id
őtartamot.

(3) A terhesség a 20. hetéig – a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig – szakítható meg, ha a magzat

genetikai, teratológiai ártalmának valószín
űsége az 50%-ot eléri.

(4) A terhesség az id
őtartamától függetlenül szakítható meg

a)
az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok miatt, illetve

b)
a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fennállása esetén.

7. §
(1) A terhesség megszakítása, ha azt nem egészségi ok indokolja, az állapotos nő írásbeli kérelme alapján

végezhet
ő el.

(2) A terhesség megszakítását a 3. § (1) bekezdésében meghatározott személyeken kívül az a külföldi is kérheti

a)
aki érvényes tartózkodási engedéllyel több mint 2 hónapja tartózkodik az ország területén,

b)
aki menekültkénti elismerését kérelmezte,

c)
akit a menekültügyi hatóság menedékesként vagy befogadottként elismert, valamint

d)
aki nemzetközi szerződésben foglaltak alapján – a külön törvény szerint – az ország területéről nem utasítható

ki, vagy nem irányítható vissza.

8. §
(1) Az állapotos nő terhességmegszakítás iránti kérelmét a családvédelmi szolgálat munkatársa (a

továbbiakban: munkatárs) el
őtt személyesen terjeszti elő, a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos

által kiállított igazolás benyújtása mellett.

(2) Korlátozottan cselekv
őképes személy nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének a

terhességmegszakítási kérelmet tudomásul vev
ő nyilatkozata szükséges.

(3) Cselekv
őképtelen személy terhességmegszakításra vonatkozó kérelmét nevében törvényes képviselője terjeszti

el
ő.

9. §
(1) A munkatárs a terhességmegszakítási kérelem bejelentését követően – lehetőleg a magzat apja jelenlétében

-, tiszteletben tartva az állapotos n
ő érzéseit és méltóságát, a magzat megtartása érdekében tájékoztatja őt, illetve – a

8. § (3) bekezdésében meghatározott esetben – a törvényes képvisel
őt

a)
a gyermek vállalása esetén elérhető állami és nem állami anyagi és természetbeni támogatások lehetőségéről;

b)
az olyan szervezetek és intézmények létéről és tevékenységéről, amelyek erkölcsi és anyagi segítséget

nyújtanak a gyermek vállalása esetére;

c)
az örökbeadás lehetőségeiről és feltételeiről;

d)
a válsághelyzet feloldására alkalmas állami, helyi önkormányzati vagy társadalmi segítségnyújtási formákról, és

felajánlja közrem
űködését ezek igénybevételéhez, egyidejűleg tájékoztatást nyújt a gyermeknek a külön

jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkez
ő egészségügyi intézménynél elhelyezett inkubátorban,

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történ
ő elhelyezésének lehetőségéről;

e)
a fogantatásról, a magzat fejlődéséről, a terhességmegszakítás veszélyeiről és az esetleges későbbi terhességre

gyakorolt hatásáról;

f)
a terhességmegszakítás szándékának fenntartása esetére a családvédelmi tanácsadáson történő ismételt

megjelenés szükségességér
ől, leghamarabb az a)-e) pontok szerinti tájékoztatást követő 3. napon.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás ellenére a kérelmez
ő a terhességmegszakítás iránti kérelmét

továbbra is fenntartja, a munkatárs – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel, legkorábban az (1) bekezdés
f) pontja

szerinti id
őtartam elteltével – tájékoztatja

a)
a terhességmegszakítás jogszabályi feltételeiről;

b)
a terhességmegszakítás körülményeiről, módjáról;

c)
a terhességmegszakítást végző egészségügyi intézményekről, valamint

d)
a családvédelmi szolgálat segítségnyújtásának lehetőségéről a terhességmegszakítást követően, és egyidejűleg

felajánlja segítségét a megfelel
ő családtervezés érdekében, a fogamzásgátlás személyre szólóan ajánlható

módszereinek ismertetésével;

e)
a fogamzásgátló eszközök kedvezményes igénybevételének lehetőségéről.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követ
ően a munkatárs a terhességmegszakítás iránti kérelmet

írásban rögzíti. A kérelmet a kérelmez
ő, illetőleg – lehetőség szerint – a magzat apja aláírja és megnevezi(k) a

beavatkozás elvégzésére választott egészségügyi intézményt.

(4) A kérelmet a munkatárs ellenjegyzi és átadja a kérelmez
őnek.

(5) A munkatárs az ellenjegyzett írásbeli kérelem másolatát – a kérelemnek a kérelmez
ő részére történő átadását

követ
ő 24 órán belül – megküldi a választott egészségügyi intézménynek.

(6) A munkatársként közrem
űködő személyeket titoktartási kötelezettség terheli.

(7) Amennyiben a terhesség b
űncselekmény következménye, a terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtását

megel
őzően az (1) bekezdésben foglalt, a tanácsadás tartalmára, és a tanácsadást követő kötelező várakozási időre és

ismételt megjelenésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A kérelmez
őt az örökbefogadás

lehet
őségeiről és feltételeiről ebben az esetben is tájékoztatni kell.

(8) A tanácsadás során – a terhességmegszakítás iránti kérelem kiállításáig – az állapotos n
ő személyazonosító

adatainak személyazonosságának megismerésére alkalmas módon történ
ő átadására nem kötelezhető.

10. §
(1) Az állapotos nő a kérőlappal legkésőbb az ellenjegyzését követő 8 napon belül jelentkezik a választott

egészségügyi intézményben. Az egészségügyi intézmény a beavatkozás elvégzését követ
ő 8 napon belül a terhesség

megszakításáról tájékoztatja a kérelmet ellenjegyz
ő munkatársat.

(2)

(3) Az állapotos n
ő kérelmét a beavatkozás napján aláírásával ismét megerősíti.

(4) Ha az állapotos n
ő 8 napon belül nem jelentkezik, erről az egészségügyi intézmény a munkatársat a kérőlap

másolatának visszaküldésével értesíti.

(5) Ha a beavatkozást végz
ő intézmény szakorvosa megállapítja, hogy a terhesség meghaladta az e törvényben

meghatározott id
őt, vagy a beavatkozás elvégzése a nő egészségét súlyosan veszélyezteti, annak elvégzését

megtagadja. Ebben az esetben az állapotos n
ő szakmai felülvizsgálatot kérhet. A felülvizsgálat lehetőségéről és az

azt végz
ő szervekről az állapotos nőt tájékoztatni kell.

(6) A szakmai felülvizsgálat elvégzésére jogosultak körét a miniszter rendeletben szabályozza.

(7) A felülvizsgálati eljárás során jóváhagyott beavatkozást a felülvizsgálatot végz
ő egészségügyi intézményben

kell elvégezni.

11. §
(1) Ha az állapotos nő a beavatkozás megtagadásától számított 10 napon belül a szakmai felülvizsgálaton

nem jelenik meg, vagy a felülvizsgálati eljárás során a beavatkozást véglegesen megtagadják, a szakmai

felülvizsgálatot végz
ő a kérőlap másolatát a munkatársnak visszaküldi, aki haladéktalanul értesíti a kérelmező

lakóhelye szerint illetékes véd
őnőt.

(2) Azt az állapotos n
őt

a)
akinek terhessége megszakítását az egészségügyi intézmény véglegesen megtagadta, illetve

b)
aki nem jelent meg a szakmai felülvizsgálaton

veszélyeztetett terhesként kell gondozásba venni.

12. §
(1) Az állapotos nőnél fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó egészségi okot a szakmai

szempontból illetékes két szakorvos egybehangzó véleménnyel állapítja meg.

(2) A magzatnál fennálló egészségi okot a genetikai tanácsadó, a prenatális diagnosztikai központ, illetve a

szakmailag illetékes országos intézet által kijelölt kórház szülészeti-n
őgyógyászati osztályai közül bármelyik

kett
őnek egy-egy szakorvosa egybehangzó véleménnyel állapítja meg.

(3) A véleményeltérés esetén szükséges szakmai felülvizsgálatra jogosultak körét a miniszter rendeletben

szabályozza.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egészségi okokat az országos szakintézet vagy kollégium

módszertani útmutatói alapján kell megállapítani.

(5) Ha a terhesség b
űncselekmény következménye, a bűncselekmény elkövetését, illetőleg annak alapos gyanúját

a büntet
őügyben eljáró szerv által kiadott igazolás igazolja.

(6) A súlyos válsághelyzet fennállását az állapotos n
ő, illetve – cselekvőképtelensége esetén – törvényes

képvisel
ője a kérelem aláírásával igazolja. Az állapotos nő cselekvőképtelensége esetén a terhességmegszakítással

kapcsolatos véleményének kifejtésére a családvédelmi szolgálat eljárásában lehet
őséget kell biztosítani.

A terhességmegszakítást végz
ő intézmények

13. §
(1) A terhességmegszakítás csak olyan egészségügyi intézményben végezhető, amely ehhez a jogszabályban

megállapított feltételekkel rendelkezik.

(2) A szülészeti-n
őgyógyászati osztályt működtető állami és önkormányzati intézményekben biztosítani kell

legalább egy terhességmegszakítást végz
ő csoport működését.

(3) Azokat az egészségügyi intézményeket, amelyekben a 12. hetet meghaladó terhesség megszakítható, a

miniszter rendeletben határozza meg.

14. §
A terhességmegszakítás elvégzésére, illetve az abban való közreműködésre – az állapotos nő életét

veszélyeztet
ő ok kivételével – orvos és egészségügyi szakdolgozó nem kötelezhető.

15. §
A terhességmegszakítást, az azt végző intézményeket, az arra alkalmas eszközöket és szereket reklámozni és

népszer
űsíteni tilos.

16. §
(1) A beavatkozás költségeit az Egészségbiztosítási Alap fedezi, amennyiben a terhesség megszakítására a

biztosítással rendelkez
ő állapotos nőnél vagy magzatánál fennálló egészségi ok miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben a terhességmegszakításért fizetend
ő díj megegyezik a

társadalombiztosítás szerinti finanszírozás mindenkori összegével. A díj megfizetésének részletes szabályait -

ideértve a szociális helyzett
ől függő kedvezmények mértékét is – a miniszter rendeletben határozza meg.

(3) Az Egészségbiztosítási Alap a terhességmegszakítás társadalombiztosítás finanszírozás szerinti összegét

megel
őlegezi a terhességmegszakítást végző egészségügyi intézménynek. A megelőlegezett összegnek azt a részét,

amelyet a befizetend
ő díj nem fedez, a költségvetés megtéríti az Egészségbiztosítási Alapnak.

16/A. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami családvédelmi szolgálatot rendeletben jelölje ki.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a családvédelmi szolgálat m
űködésének engedélyezésére vonatkozó

részletes szabályokat rendeletben megállapítsa.

(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felel
ős miniszter, hogy a fogamzásgátló eszközök és készítmények

rászorultságtól függ
ő kedvezményes igénybevételének feltételeit rendeletben meghatározza.

17. §
(1) Ez a törvény 1993. január 1-jén lép hatályba.

(2)Mizli kérdezi (2010-10-01 19:38:54):
Tiszetlt Doktor Úr!
30 éves vagyok.Tavasszal kiderült, hogy PCO-m van, ezért június óta (a PCO-m miatt) Dienille fogamzásgátlót szedek és Metafogamma 1000(ezt az endokrinológus írta fel), az előző hónapban és most is a gyógyszer 14. szeménél pecsételő, barnás vérzés jelentkezik nálam. A gyógyszer lejárta után eltűnik, és rá 3 napra megbetegszem. A mensesem 3-4 napos lefolyású és utána nincs már pecsételem sem. A következő adag gyógyszer 14. szeménél újból jelentkezik az előző problémám. Nem lehet, hogy a fogamzásgátlógyógyszer alacsony hormontartalma váltja ki ezt a problémát? Úgye súlyosabb dologra(daganat) nem kell gondolnom?!
Kedves Mizli!

Valószinű, hogy a gyógyszer hormontartalma az oka a pecsételő vérezgetésnek. Amennyiben ez önt zavarja, úgy javaslom a gyógyszer váltását.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborHermina kérdezi (2010-10-01 14:45:24):
Tisztelt Doktor Úr!
31 éves vagyok, van egy hét éves kislányom. 2003-ban szültem és azóta fogamzásgátlót szedtem. Ezt a gyógyszert abbahagytam 2010 áprilisban, de sajnos augusztusban a nyaralás zavartalansága miatt megint elkezdtem szedni, de csak egy hónapig, hogy biztosan ne akkor menstruáljak. Közben augusztusban észrevettem a jobb mellemben egy csomót amivel el is mentem a mammográfiára és kiderült, hogy egy zsírmirigy, ami azóta már jóval kisebb is lett. Most ugye megint nem szedem a gyógyszert az augusztusi nyaralás óta és kb. egy hete a jobb hónaljamban találtam egy csomót, ami kicsit piros is volt és enyhén fájt is, ez kb. 2 nap alatt eltűnt onnan, mára viszont a szeméremajak mellett, ill. a combtövemnél találtam egy újabb csomót, ami szintén enyhén piros, és kissé égő, fájó érzést vált ki, ha odaérek. Kérdésem az lenne, hogy lehet a hormonomat úgy sikerült összezavarnom, hogy ez miatt alakulnak ki ezek a csomók, egyáltalán milyen csomók lehetnek ezek, és szükséges e orvoshoz fordulnom velük? Válaszát megköszönve maradok tisztelettel: Hermina.
Kedves Hermina!

Okvetlenül mutassa meg orvosnak ezeket a csomókat. Nehéz látatlanba bármit is mondani. Lehet szőrtüsző gyulladása, de lehet nyirokcsomó is. Ezért fontos tisztázni az elváltozások eredetét.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborBERNADETT kérdezi (2010-09-30 18:19:39):
Tisztelt Dr Úr!

Keddi napon csináltak nekem cvs vizsgálatot.
ott az orvos azt javasolta, hogy két hétig ne éljünk nemi életet.A kérdésem erre vonatkozna!Csak a behatolást kell kerülni vagy az orgazmust is klitoriszon keresztül.
Segítségét nagyon köszönöm.

Kedves Bernadett!

A tilalom mindenre vonatkozik. Az orgazmus méh összehúzódásokat okozhat, ezért kell kerülni a nemi életet.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborEna kérdezi (2010-09-30 14:09:29):
Tisztelt Doktor Úr!
17 éves korom óta szedem a fogamzásgátló tablettát eddig kétszer szakítottam meg kb.4 hónapra a szedését. Ez idő alatt a menstruációm nem jött meg magától, gyógyszert kaptam, amitől megjött és újra el kellett szednem a fogamzásgátlót. Most 29 éves vagyok és abba szeretném hagyni a fogamzásgátló szedését (Gestomix), mert jövőre szeretnék teherbe esni. Miért van hogy magától soha nem jött meg rendesen? Ez a rendszertelenség a teherbeesést megnehezíti? Teherbeesés előtt mennyi idővel célszerű abbahagyni a fogamzásgátló szedését?

Köszönöm válaszát: Ena

Kedves Ena!

3 hónappal a kívánt terhesség előtt hagyja el a tabletta szedését.
Amennyiben nem jön meg a menstruációja, úgy ismét gyógyszeres kezelésre lesz szükség.
Az, hogy nem jön meg a menstruációja lehet ún.post pill effect( Gestomix hatása).

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborRitan kérdezi (2010-09-29 14:18:57):
Tisztelt Doktor Úr,
ősszel született az 1. babám. a terhesség nem volt problémamentes:
1. kétoldali p.v. elzáródás miatt ivf-el jött létre a terhesség
2. problémamentes 6 hónapot követően, a 28. héten 2 újjyni elsimult méhszájjal 8 hét kórházi fekvés után a 36. héten született a baba. Burok nem repedt, a kinyílást a sűrű keményedések jelezték.
a kórházban partusisten inf., majd salbutamol tbl., magnézium inf. és antibiotikumos kezelést kaptam. fertőzést nem találtak illetve magyarázatot, lehetséges kiváltó okot (a méh formája, a lepény elhelyezkedése, egészségi állapotom sem indokolta) sem találtak a “majdnem” koraszülésre. Életkorom 35 év, sportos életet élek (terhesség alatt nem) sosem dohányoztam, egészségesen táplálkozom, minden rizikófaktortól mentes az életem.
Egy következő terhesség során számíthatok rá, hogy mindez megismétlődik vagy akár súlyosbodik (pl. korábbi kinyílás)? avagy fogadjam el, hogy ez a kérdés a bármi előfordulhat kategória és hiába keresem a választ? :-(
köszönöm, R.

Kedves Ritan!

Sajnos a méhszájelégtelenség ismétlődhet egy későbbi terhesség során. Az idő előtti fájástevékenység nem biztos, hogy jelentkezni fog.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborSzilvia kérdezi (2010-09-28 12:41:44):
Tisztelt Doktor Úr!
29éves vagyok,több, mint 1,5éve szeretnénk babát, de sajnos eddig még nem sikerült!Túl vagyunk a kivizsgálásokon (vérvételek, spermavizsgálat, hsg-m is volt minden rendben)Az orvosom clostyt írt fel ennek a ciklusomnak az elején, és most inszemet javasol!
A kérdésem az lenne, hogy most valóban az inszem következik?, mert hallottam, hogy vannak akik a clostyt több hónapig szedik.Az inszemet megelőzik újabb viizsgálatok?Esetleg injekciók?Mennyi az esélye, hogy ez sikerül?
Nagyon köszönöm válaszát!
Tisztelettel:
Szilvi
Kedves Szilvia!

Négy inszemináció után lehet tovább lépni az IVF-re. A clostilbegyt kezelés után a ciklus közepén, amikor a tüsző már megfelelő nagyságú, Choragon injekciót szoktam adni tüszőrepesztés céljából. Ezt követi az inszemináció.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborMarcsi kérdezi (2010-09-27 10:44:52):
Tisztelt Doktor Úr!
Júniusban született meg a második gyermekem.Sajnos császármetszéssel,mert vajúdás közben elment a baba szívhangja.Terhességem alatt az orvosom állítása szerint minden rendben volt a babával.Mindig azt mondta,hogy nagy baba lesz.Első gyermekem születési súlya 3.20.A 2. baba súlya 2.58.Megállapították,hogy megkevesbedett a magzatvízem,ezt az utolsó uh-n vették észre.Másnap a szülés napján szinte már nem volt magzavíz,a burok a baba fejére volt tapadva.Babámnak bélelzárodása volt,műteni kellett.Rám akarták fogni,hogy elfojt a magzatvíz vagy legalábbis szivárgott,pedig egészen biztos,hogy ez nem történt meg.Kérdésem az volna.hogy az ultrahangon észre lehetett volna venni a bélelzárodást és a kevés magzatvízet?Vagy van olyan,hogy az anya testébe szívárog el a magzatvíz?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel:Marcsi
Kedves Marcsi!

Ultrahangon lehetnek jelek a bélelzáródás vonatkozásában, de ezt sokszor nem lehet felismerni. Az ultrahang nem tud minden elváltozást diagnosztizálni. A víz mennyiségét meg lehet állapítani, mely a leírás alapján jelezte a csökkent magzatvizet. Az, hogy elfolyt a magzatvíz, vagy a termelődés csökkent, utólag nem lehet megállapítani.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborBarbi kérdezi (2010-09-24 20:49:09):
Tisztelt Doktor úr!

A kérdésem az előzőhöz kapcsolódik.
A nagyajaknál vettem észre pár hete egy duzzanatot, ami mára eléggé bevörösödött.
Annak idején ott műtve voltam, egy kisebb zsírcsomó/zsírmirigy lett eltávolítva.
Reménykedtem, hogy szőrtüsző lesz most, de nem akar elmúlni, és fáj is.
Nemrég sikerült egy kis folyadékot kipréselni, gondoltam ennyivel megúszom, de most megint bedurrant. Azt írta legutóbb, hogyha arra kerül a sor, és műtétre kerül a sor, akkor ezt a kórházban tudná megoldani. A kérdésem most arra irányulna, hogy megoldható-e, hogy a lehető legrövidebb idő alatt eltávolítsa, tehát, hogy ne kelljen napokat a kórházban feküdnöm, sajnos most nem tudnám megoldani, max. 1 napot tudnék ott tölteni.

Köszönöm a válaszát!

Kedves Barbi!

A kórházi tartózkodás ideje 24 óra. Tehát egy éjszakát a kórházban kell aludni.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborZsanett kérdezi (2010-09-20 21:16:44):
Tisztelt Doktor Úr!
Július 31-én halva született a gyermekem. Már a terhességem korai szakaszában (kb. az AFP vizsgálat időpontjától kezdve)felmerült az intrauterin retardatio gyanúja. A 24. terhességi héten CVS-mintavétel, oligohydramnion majd ezt követően kórház 1 hónapig. A 26. héten pre-eclampsia+ terhességi cukorbetegség is jelentkezett, majd egy nap, a 28. héten a kicsimnek nem volt szívhangja. A babám halotti bizonyítványában az áll, hogy a halál végleges tisztázására KÉSZÜL szövettani vizsgálat, azonban miután telefonon érdeklődtem, azt mondták, h. nem készül. Kérdésem, hogy ilyen esetben (főleg, h. a dokumentumon is fel van ez tüntetve)kell-e készülnie szövettani vizsg.-nak?
Ez volt az első terhességem és mindenképpen meg szeretném tudni, hogy a méhlepényem esetleges elégtelen működése okozhatta-e a retardatiot.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Kiss ZSanett
Kedves Zsanett!

Először is nagyon sajnálom és őszinte részvétem. Sok erőt kívánok a későbbiekben.
Nem minden intézmény kér ebben az esetben szövettani vizsgálatot. Azt javasolnám, hogy érdeklődjön a kezelőorvosánál, vagy a szülést levezető orvosnál. Ők biztosan meg tudják mondani, hogy kértek-e szövettani vizsgálatot.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborAnikó kérdezi (2010-09-20 15:59:40):
Tisztelt Doktor Úr! A mai nap kaptam kézhez a leletemet, (N72HO) és a méhnyak gyulladásos betegségét állapították meg.
Kérdésem: Milyen kezelést végezzek, hogyan lehet leghatásosabban, leghamarabb rendbe hozni magamat.Kórszövettani vélemény: Dysplasiára utaló szöveti jel nem látható.

Válaszát megköszönve: Maradok tisztelettel: ******* Anikó

Kedves Anikó!

Amennyiben lehetséges küldje el a leletét, mert az Ön által leírt kód egy átlagos un. BNO kód.

Köszönettel,

Dr. Sobel GáborNévtelen kérdezi (2010-09-18 20:58:02):
Kedves Doktor Úr!

Semmilyen szexuális vágyat nem érzek a párom felé!Ez mellett még nagyon száraz a hüvelyem és nagyon hullik a hajam!Van erre megoldás?Nagyon kétségbe vagyok esve a férjem miatt!Köszönöm válaszát!

Kedves Hölgyem!

Érdemes volna egy hormon panelt végeztetni, mely a ciklus 3-5. napján történjen. Szükséges volna megnézni az FSH, LH, tesztoszteron és ösztrogén nevű hormonokat.. A hüvelyszárazságra Alkagin gélt javasolok. Amennyiben a pszichés tényezőket kizárta, úgy érdemes elmenni a fent említett vizsgálatokra.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborBernadett kérdezi (2010-09-17 19:36:02):
Tisztelt Doktor Úr!

40 éves nő vagyok, 3 sikertelen IVF és egy missed AB után. Immunológiai vizsgálat során az ELISA panelben két értékemben van eltérés: Anti-nukleáris antitest 25,20 (Ref 0-25,00)és dsDNS 101,1 (ref 0-60,00)
Kérdésem, hogy ez mit jelent, és okozhat-e problémát a teherbeesésnél.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Bernadett!

Az emelkedett értékek további kivizsgálást igényelnek. Szükséges volna egy immunológus szakorvos felkeresése. A terhesség alatt esetleg vérhigítás ( clexane), aspririn, steroid jöhet szóba.

Üdvözlettel,

Dr. Sobel GáborTünde kérdezi (2010-09-16 10:13:18):
Tisztelt Doktor úr!

Az első terhességem 31hétre született,ami miatt a kisfiam agyvérzést kapott. jelenleg 21hetes terhes vagyok,ismételten fiút várunk,igaz az apa más de fenn állhat e a koraszülés veszélye? Valamilyen módon meg lehet e előzni? Válaszát előre is köszönöm !
Üdvözlettel Tünde

Kedves Tünde!

Az előző terhessége során kiderült, hogy miért indult be a szülés. fertőzés talán?

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborRenáta kérdezi (2010-09-15 21:03:41):
Tisztelt Doktor Úr!

22 éves vagyok, 2 évig szedtem fogamzásgátlót, de orvos javaslatára abbahagytam. 1,5 év után most kezdtem el újra szedni ugyanazt a fajta tablettát. Menstruáció első napján kezdtem el szedni, mint legelső esetben. A menstruációs vérzésem 2-án jött meg, rendesen volt is 5 napig, de azóta folyamatosan minden nap kevés mennyiségű vérzést tapasztalok(és 15-e van). Kicsit aggódom, hogy ez mitől lehetséges. Orvosnál, még nem voltam.
Köszönettel

Renáta

Kedves Renáta!

Ezért nem kell abbahagyni a gyógyszert. 3 hónapig várjon, rendeződni fog.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborJúlia kérdezi (2010-09-13 22:08:19):
Kedves Doktor Úr!
Nagymamám 79 éves, és hólyagsérvet állapítottak meg nála. Vizelettartási zavara nincs. Azt mondták, döntsön ő, meg akarja-e műttetni. Érdekelne, mennyire kockázatos a beavatkozás, illetve hogy mekkora eséllyel újul ki a későbbiekben? Mindenképpen rosszabbodni fog, és hogy intimtornával meg lehet-e előzni ezt?
Köszönöm válaszát!
Kedves Júlia!

Természetesen nehéz látatlanban bármit mondani. Ha nem okoz panaszt akkor tényleg rá lehet bízni ilyen korban a betegre, hogy kéri a műtétet, vagy sem. Milyen általános állapotban van a kedves nagymamája? Van-e társbetegsége? Intim tornával már nem hiszem, hogy javítható. A műtétet nem kell okvetlenül altatásban végezni, tehát csökkenthetőek a szövődmények előfordulása.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborMárta kérdezi (2010-09-13 14:05:27):
Tisztelt Doktor Úr!

Két kérdésem lenne. Az első, hogy ha menstruáció előtt 2-2,5 nappal barnás folyás jelentkezik, annak van-e jelentősége a teherbeesés szempontjából? Emellett a menstruációm el is húzódik, szintén barnás folyással fejeződik be, ami még akár a 8. napon is jelentkezik. Én úgy tudom, utóbbinak nincs jelentősége, előbbinél pedig a két nap nem “vészes”. Régebben ez 1 hét is volt, de most beállt 2-2,5 napra. A másik kérdésem: ha több hónapos (közel egy évi) sikertelen próbálkozást követően ki szeretném magamat (illetve páromat is) vizsgáltatni, Ön tud-e ebben segíteni. Van erre lehetőség a Sote II-ön?
Előre is köszönöm.

Kedves Márta!

A menses előtti 2 napos vérezgetés belefér, de mindenképpen kellene egy hormonvizsgálatot végezni. Első lépésben a ciklus 19, 21 és 23.napján progeszteront kell nézetni. Sajnos ezt a II. Női Klinikán nem tudja elvégeztetni. Lakhely szerinti területileg illetékes laborba kell elmenni. A többi kórházi beavatkozást meg tudjuk a klinikán csinálni.

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborÁgnes kérdezi (2010-09-06 17:24:59):
Tisztelt Doktor Úr!
Februárban 6 hetesen elvetéltem, üres petezsákot találtak. Azt mondták szedjek folsavat és 3 hónap múlva próbálkozhatunk újra. Így is történt 3 hónap múlva teherbe estem, de a 6. héten elég erősen véreztem, görcsöltem és újra elvetélte. Még ezek után is azt javasolják, hogy 3 hónap múlva próbálkozzunk. Én kicsit aggódom, hogy ezt ki kellene vizsgálni , vagy legalább hormonálisan, hogy nincs e ott gond. A válasz az volt, hogy majd a 4. vetélés után. Doktor úr mit javasol nekem, mitévő legyek?
Köszönöm válaszát.
Kedves Ágnes!

A következő terhesség előtt mindenképpen kell csinálni egy hormonvizsgálatot.

. Hormonalis kivizsgálás
A ciklus 3-5. napja között egy alkalommal: FSH, LH, TSH, PRL, Testosteron, DHEAS, Estradiol meghatározás.
A ciklus 19., 21. és 23. napján Progeszteron meghatározás.

További vizsgálatok: Immunológia és haematológia, ezeken belül is elsődleges az alvadási paraméterek ellenőrzése, az antiphospholipid syndroma kizárása.

1. Insulin rezisztencia vizsgálat
2. Thrombophilia vizsgálatok: Prothrombin, Leiden, MTHFR, Protein S,
Protein C.
3. Immunológiai vizsgálatok Dr. Nemes ÁEK Tel:
[ ]Antinukleáris AT (ANA)(ANA-IIF, ANA/ENA-ELISA: SSA, SSB, SCL-70, Jo1, Sm,
RNP/Sm, ds-DNS, Nucleosoma, Hiszton. Konfirmációs tesztek: ds-DNS-IIF,
ANA immunoblot: ENA-, dsDNS-, Nucleosoma-, CENP-B-at.,Myositis immunoblot)
[ ]C1q elleni AT, ELISA
[ ]Complement aktivitás (ELISA)
[ ]Keringő immunkomplex
[ ]Szervspecifikus AT-k
(AMA, SMA, LKM, Anti-retikulin at., Parietális sejt elleni at. Indokolt
esetben immunoblot: AMA-M2, Sp100, LKM1, gp210, LC1, SLA).
[ ]ANCA (ANA-IIF, ANCA-IIF/ELISA, PR3/MPO)
[ ]Antifoszfolipid at (ELISA) (CL-G/M, B2GPI-GAM)
[ ]Lupus antikoaguláns (LA-koagulációs teszt)
[ ]Pajzsmirigy elleni AT-k (TG/TPO ELISA)
[ ]Coeliakia diagnosztika (Szöveti transzglutamináz at. IgG/IgA ELISA)
[ ]RF IgG,IgA,IgM (ELISA)
[ ]Ciklikus citrul. peptid (CCP)
[ ]Immunelektroforézis

Üdvözlettel,

Dr.Sobel GáborMónika kérdezi (2010-09-05 22:45:47):
Tisztelt Doktor Úr,
Pár hónapja a tüszőrepedésemtől a menstruáció első napjáig tompa alhasi fájdalmat érzek, sokszor puffadok. Korábban ezt csak a tüszőrepedés idején illetve a menstuációm első napja előtt éreztem, összesen kétszer egy napot. Most pedig folyamatosan van a két “esemény” között. Különösebb problémát nem okoz, nem zavar a mindennapi teendőimbe, de azért most már aggaszt. Ön mit szól ehhez?
Köszönöm válaszát!
Kedves Mónika!

Egy ultrahang illetve egy nőgyógyászati vizsgálatot kellene csináltatni.

Dr.Sobel GáborNikoletta kérdezi (2010-09-03 15:14:47):
Tisztelt Doktor ur! A kèrdèsem az lenne h a HPV virust akàr 1-2 alkalom egyuttlèttel is elkaphattam?? Ez biztos? koszonom. nikoletta
Kedves Nikoletta!

Igen.

Dr.Sobel Gábor